Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

Statuti

ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS

AAK

STATUTI

Prishtinë 2008

 

 

PJESA I

NENI 1

PARTIA POLITIKE, EMËRTIMI DHE PARIMET THEMELORE

 1. Emri i partisë është: Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, në tekstin e mëtejmë AAK;
 2. Selia e partisë është në Prishtinë, adresa: Bulevardi i Dëshmorëve, Nr. 49;
 3. AAK është e regjistruar në regjistrin e partive politike, në organin kompetent të Kosovës;
 4. AAK vepron në territorin e Kosovës, ndërsa organizimi dhe veprimi jashtë vendit bëhet në pajtim me dispozitat ligjore të vendeve përkatëse;
 5. AAK është parti politike, qëllimet dhe parimet e së cilës janë përcaktuar me statut dhe program politik të partisë. Qëllimet dhe parimet deklarohen dhe formësohen edhe me anë të deklaratave, rezolutave dhe vendimeve të nxjerra nga organet e AAK-së të përcaktuara në këtë Statut dhe të detajuara në program;
 6. Organizimi dhe veprimi i partisë përcaktohet me Statutin e partisë dhe me akte të tjera të veçanta;
 7. AAK bashkëpunon me partitë e tjera politike në Kosovë dhe ato simotra jashtë vendit;
 8. AAK-në e përfaqëson Kryetari dhe të gjithë mandatarët e organeve të saj;
 9. Liria e zgjedhjes dhe votimi i fshehtë janë individuale dhe të garantuara në AAK;
 10. AAK garanton dhe mbron për të gjithë anëtarët e saj lirinë e shprehjes së mendimeve në funksion të zbatimin dhe përmirësimin e Programit dhe të këtij Statuti;

NENI 2

SIMBOLET E AAK-së

AAK e ka simbolin e saj “AAK”, vulën e rrumbullakët në të cilën shkruan: Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në mes të vulës është i shënuar simboli: AAK, ndërsa vula e degës është e njëjtë me atë të qendrës, me plotësim të emrit të Degës (Dega në...). AAK e ka flamurin dhe simbolin e vet, pamjen e të cilit e përcakton Kuvendi i partisë. AAK e ka edhe vulën katrore. Në të janë të shënuara: emërtimi i partisë dhe selia, numri vijues në të cilin shënohet numri i protokollit dhe data.

NENI 3

DOKUMENTET THEMELTARE TË AAK-së

 1. Programi dhe Statuti i AAK-së janë dokumentet bazë për funksionimin, zhvillimin dhe veprimin e partisë;
 2. Statuti përcakton organizimin e brendshëm të AAK-së është akti më i lartë juridik i saj.

NENI 4

ORGANIZIMI

Në kuadër të AAK-së veprojnë: nëndegët, degët, në të gjitha nivelet e organizimit-Kuvendet, Këshillat Drejtues, Kryesitë e Zgjeruara, Kryesitë, Grupi Parlamentar i AAK-së, Aleanca e Gruas e Kosovës, Aleanca e të Rinjve e Kosovës dhe Komisioni Statutar.

NENI 5

ANËTARËSIMI

 1. Anëtar i AAK-së mund të jetë çdo qytetar i Kosovës që ka mbushur moshën 18 vjeç dhe i cili punon në bazë të këtij Statuti dhe e pranon Programin e AAK-së;
 2. Anëtarësimi bëhet në mënyrë individuale, duke pranuar librezën e partisë, mbi bazë të deklarimit të lirë;
 3. Anëtari i AAK-së nuk mund të jetë edhe anëtar i ndonjë partie tjetër;
 4. Çdo anëtar i AAK-së, pavarësisht nga funksioni në AAK, duhet të jetë anëtar i nëndegës së AAK-së, në vendbanimin ku jeton apo ku ai vetë e zgjedh;
 5. Nëse anëtari i AAK-së e ndërron vendbanimin, ai duhet ta informojë nëndegën bazë për adresën e re dhe të regjistrohet në nëndegën e vendbanimit të ri;
 6. Anëtarët e AAK-së paguajnë anëtarësi në parti, përveç nëse Kryesia e AAK-së vendosë ndryshe.

NENI 6

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E ANËTARIT TË AAK-së

Anëtari i AAK-së ka të drejtë dhe detyrim:

 1. Të marrë pjesë dhe të ndihmojë në aktivitetet e AAK-së;
 2. Të zgjedhë dhe të zgjedhet në organet udhëheqëse të AAK-së;
 3. Të kandidojë për institucionet e pushtetit komunal e qendror të Kosovës, në përputhje me këtë Statut;
 4. Të njihet me veprimtarinë e organeve drejtuese të partisë;
 5. Të marrë detyrime për realizimin e programit të parisë, të Programit Zgjedhor dhe të aktiviteteve të tjera të punës së AAK-së;
 6. Të japë ndihmesë me vlerësimet për punën e organeve udhëheqëse të AAK-së;
 7. Të japë propozime dhe të përparojë punën e AAK-së;
 8. T’u përmbahet Statutit, Programit, vendimeve, orientimeve dhe qëndrimeve të AAK-së;
 9. Të ruajë nderin, autoritetin dhe interesat e AAK-së.

NENI 7

STATUSI I ANËTARIT

 1. Statusi i anëtarit në AAK pushon:
  1. Me kërkesën e anëtarit;
  2. Me përjashtim, për shkak të veprimeve në kundërshtim me Programin, Statutin, qëndrimet dhe vendimet e AAK-së;
  3. Nëse është bërë anëtar në subjekt tjetër politik, merr pjesë në listë/garë zgjedhore të subjekteve të tjera politike apo pa aprovim të Kryesisë së AAK-së merr funksion të të emëruarit politik në institucione të qeverisura nga partitë tjera;
 2. Vendimin për përjashtimin e anëtarit me kërkesë të Kryesisë së Degës, gjegjësisht Nëndegës, duke vendosur me shumicë votash, e merr Kuvendi i Degës, gjegjësisht i Nëndegës së AAK-së .
 3. Kundër vendimit për përjashtim mund t’i bëhet ankesë Komisionit Statutar të AAK-së në afat prej 15 ditësh;
 4. Ankesën mbi vendimin për përjashtim e shqyrton Këshilli Drejtues i AAK-së si instancë e fundit;
 5. Ndërsa vendimin mbi përjashtimin nga Kryesia e AAK-së e merr Këshilli Drejtues i AAK-së deri në kuvendin e ardhshëm të AAK-së;
 6. Në periudhën prej ditës së vendimit për përjashtim nga Këshilli Drejtues e deri në Kuvendin e radhës të AAK-së, i përjashtuari nuk ka të drejtë të ushtrojë funksionin dhe të përfaqësojë në asnjë mënyrë e në asnjë organ apo strukturë të AAK-së.

NENI 8

ANËTARI I NDERIT

 1. AAK ndan mirënjohje dhe shpall “Anëtar-Nderi të AAK-së” të gjithë ata qytetarë që kanë merita të veçanta;
 2. Anëtari i nderit propozohet nga Kryesia e AAK-së, kurse e miraton Këshilli Drejtues. Me këtë veprim njoftohet Kuvendi i ardhshëm i partisë.

PJESA II-STRUKTURA ORGANIZATIVE E PARTISË

NENI 9

NJËSITË THEMELORE TË ORGANIZIMIT

Njësitë themelore të organizimit dhe veprimit territorial të AAK-së janë degët, nëndegët dhe aktivet.

NENI 10

NËNDEGA

 1. Nëndega është njësia themelore në organizimin e AAK-së, e cila formohet në territorin e nivelit të lagjeve të qyteteve apo të fshatrave. Të gjitha nëndegët e një komune e përbëjnë degën (apo degët) e komunës;
 2. Me vendim të Kryesisë së Degës, nëse kjo është në interes të saj, nëndegët mund të organizohen edhe në formë tjetër, duke formuar aktive në pjesë të fshatrave dhe të lagjeve, kurse nëndegë në bashkësi territoriale;
 3. Në rast se veprohet sipas paragrafit 1) të këtij Neni, Kryesia e Degës miraton rregulloren e funksionimit të tyre në përputhje me dispozitat e këtij Statuti;
 4. Nëndegët udhëhiqen nga Kryesia e Nëndegës dhe Kuvendi i Nëndegës;
 5. Me propozim të Kryetarit të zgjedhur, Kuvendi i Nëndegës zgjedh Kryesinë e Nëndegës.
 6. Në rast se nga territori i një nëndege nuk ka asnjë këshilltar në Kuvendin Komunal, nënkryetari i nëndegës detyrohet të përcjellë punën e Kuvendit Komunal. Për këtë aktivitet e informon Kryesinë dhe anëtarët e Nëndegës.

NENI 11

DEGA

 1. Dega formohet në territorin e një komune dhe përbëhet nga më së paku 5 nëndegë.
 2. Në Komunat të cilat kanë veçanti territoriale dhe demografike, mund të formohen më shumë se një degë.
 3. Për formimin e më shumë se një dege në nivel komune vendosë Kryesia e AAK-së;
 4. Organet udhëheqëse të Degës janë: Kuvendi, Këshilli Drejtues, Kryesia e Zgjeruar dhe Kryesia e Degës.

NENI 12

DEGËT E AAK-së NË MËRGATËN SHQIPTARE

 1. AAK organizon degët e veta edhe në mërgatën shqiptare, në pajtim me këtë Statut dhe në pajtim me ligjet në fuqi në shtetet përkatëse;
 2. Dega formohet në territorin e një rajoni gjeografik (qytet, kanton, shtet). Për territorin e veprimit të degës vendosë Kryesia e Bashkësisë së Degëve dhe Kryesia e AAK-së, sipas normave të parapara me këtë Statut. Degët në mërgatë mbajnë lidhje hierarkike me Kryesinë e AAK-së, sipas normave të parapara në këtë Statut, në raportet Degë-Kryesi dhe në përputhje me rregulloret e punës;
 3. Në Kuvendin e Degës marrin pjesë të gjithë anëtarët e Degës;
 4. Dega dhe Bashkësia e Degëve kanë rregulloret e punës, të cilat miratohen në Kuvendin e Degës, përkatësisht në Kryesinë e Bashkësisë së Degëve, me pëlqim paraprak të Kryesisë së AAK-së;
 5. Të gjitha degët që veprojnë në një shtet e përbëjnë Bashkësinë e Degëve;
 6. Kryetarët e degëve dhe shtatë aktivistë të tjerë të dalluar, të aprovuar nga Kryesia e AAK-së, e përbëjnë Kryesinë e Bashkësisë së Degëve. Bashkësia e Degëve është organ që i bashkërenditë angazhimet e përbashkëta të delegatëve dhe ka përgjegjësi detyruese për degët;
 7. Me kërkesë të shkruar, Bashkësia e Degëve mund të propozojë për anëtar nderi ndonjë personalitet të shquar, të cilin propozim e miraton Kryesia e AAK-së;
 8. Bashkësitë e Degëve në mërgatë i zgjedhin nga radhët e veta përfaqësuesit e Kryesisë së Zgjeruar. Anëtari i Kryesisë së Zgjeruar nga mërgata, në rast të mungesës, njoftohet rregullisht me materialet e mbledhjeve të Kryesisë së Zgjeruar;
 9. Për organizimin e degëve në mërgatë, nëse nuk është paraparë ndryshe, vlejnë rregullat e parapara në këtë Statut;
 10. Degët e AAK-së në mërgatë kanë përgjegjësi ta përkrahin AAK-në në mënyrë organizative, financiare, me kuadra, si dhe me krijimin e lidhjeve më të mira me shtetet në të cilat veprojnë degët.

NENI 13

KUVENDI – PËRGJEGJËSITË NË TË GJITHA NIVELET E ORGANIZIMIT TË AAK-së

 1. Kuvendi (në të gjitha nivelet e organizimit të AAK-së) është bartësi i vullnetit të votuesve të AAK-së;
 2. Kuvendi Qendror i AAK përbën organin më i lartë vendimmarrës në AAK;
 3. Kuvendi (varësisht nga niveli i organizimit) ka këto përgjegjësi:
 4. Analizon veprimtarinë e partisë për periudhën midis dy Kuvendeve; nxjerrë rekomandime, rezoluta, vendime dhe i përcakton orientimet kryesore për të ardhmen;
 5. Përcakton dhe vendosë mënyrat e funksionimit dhe zbatimit të politikës së AAK-së;
 6. Miraton, ndryshon dhe plotëson Statutin dhe Programin politik të AAK-së (Kuvendi i Përgjithshëm i AAK-së);
 7. Shqyrton dhe vlerëson punën e organeve qendrore të AAK-së (Kuvendi i Përgjithshëm i AAK-së);
 8. Zgjedhë dhe shkarkon Kryetarin e AAK-së, zgjedhja e të cilit/cilës bëhet mbi bazën e konkurencës së lirë. Mënyra e kandidimit dhe proceduat e zgjedhjes rregullohen me Rregulloren për Zgjedhjet në AAK, të miratuar nga Kryesia e AAK-së dhe të shpallur nga Kuvendi (Kuvendi i Përgjithshëm i AAK-së dhe në mënyrë identike për nivelet tjera të organizimit);
 9. Zgjedh Këshillin Drejtues;
 10. Shqyrton dhe miraton raportin financiar;
 11. Shqyrton dhe miraton raportin e Kryesisë për aktivitetin e të gjitha organeve të AAK-së midis dy kuvendeve.
 12. Në rast të mospërputhshmërisë programore dhe statutare, Kuvendi ka të drejtë të kërkojë votëbesimin për Kryetarin e AAK-së, në pajtim me këtë Statut.
 13. Formon komisione pune, si: Komisionin Verifikues, Komisionin e Votimit dhe komisione të tjera sipas nevojës.

NENI 14

KUVENDI - ORGANIZIMI DHE FUNKSIONI

 1. Kuvendi i Rregullt Zgjedhor mbahet një herë në tre vjet, në çdo nivel të organizimit;
 2. Kuvendin e Rregullt Zgjedhor e thërret Kryetari i AAK-së (ngjashëm për nivelet e tjera të organizimit).
 3. Kuvendi Zgjedhor, i punës dhe ai i jashtëzakonshëm, mbahen sipas rendit të ditës të përcaktuar nga Kryesia e Zgjeruar;
 4. Kuvendin e hap Kryetari i AAK-së (ngjashëm për nivelet tjera të organizimit);
 5. Kuvendin e udhëheqë Kryesia e Punës së Kuvendit;
 6. Kryesia e Punës zgjedhet në Kuvend dhe ka mandat vetëm aq sa zgjasin punimet e Kuvendit.
 7. Për mbajtjen e mbledhjes dhe rendin e ditës së Kuvendit, delegatët lajmërohen së paku një muaj më herët;
 8. Kuvendin e Nëndegës e përbëjnë të gjithë anëtarët e AAK-së në territorin e Nëndegës, të cilët i zgjedhin delegatët për Kuvendin Zgjedhor të Degës;
 9. Kuvendin e Degës e përbëjnë delegatët e zgjedhur në nivelin e nëndegës nga të cilët zgjedhen delegatët për Kuvendin Qendror të AAK-së, ndërsa, ARK dhe AGK nga Kuvendet e tyre zgjedhin nga 10 përfaqësues në Kuvendin e Degës;
 10. Kuvendin e Qendror të AAK-së e përbëjnë të gjithë delegatët e degëve, të zgjedhur në Kuvendet e degëve, në përputhje me këtë Statut;
 11. Delegimi për Kuvendin Qendror të AAK-së bëhet në bazë të këtyre kritereve:
 12. Çdo degë delegon nga 2 delegatë në Kuvendin e AAK-së;
 13. Dega, në territorin e së cilës ka mbi 100.000 banorë, delegon dhe 1 delegat më tepër (2+1);
 14. Delegatët në Kuvend janë: deputetët e AAK-së, ministrat dhe zv/ministrat nga radhët e AAK-së, anëtarët e Kryesisë aktuale, të cilët nuk delegohen në Kuvend në bazë të ndonjë kriteri tjetër të paraparë në këtë Statut si dhe nëntë ekspertë anëtarë të Këshillit Kombëtar;
 15. AGK dhe ARK delegojnë nga 20 delegatë të zgjedhur në Kuvendet e tyre përkatëse;
 16. Degët nga diaspora delegojnë 20 delegatë të zgjedhur në Kuvendet e tyre, të ndarë proporcionalisht në bazë të anëtarëve të AAK-së në mërgatë;
 17. Delegatët e zgjedhur sipas paragrafëve 7 – a), b), c), d) dhe e) të këtij Neni, përbëjnë 50 % të numrit të përgjithshëm të delegatëve të Kuvendit;
 18. 50 % të delegatëve i zgjedhin degët në Kuvendet e tyre, në bazë të votave të fituara në zgjedhjet e fundit qendrore apo lokale;
 19. Numrin e saktë të delegatëve, për çdo degë nga 50 %, sipas pikës 7 – g), e cakton Kryesia e AAK-së.
 20. Në të gjitha Kuvendet e AAK-së mund të marrin pjesë edhe anëtarë të AAK-së që nuk janë delegatë, në cilësinë e vëzhguesit. Pjesëmarrja në Kuvend, në cilësinë e vëzhguesit, duhet të lajmërohet te Sekretari i Kuvendit, së paku një muaj para mbajtjes së Kuvendit.
 21. Mbledhjet e Kuvendit janë të hapura për mjetet e informimit, përpos në rastet kur Kryesia e Punës e Kuvendit vendosë ndryshe;
 22. Pjesëmarrja e mjeteve të informimit në Kuvend duhet të konfirmohet së paku tri ditë para mbajtjes së Kuvendit.

NENI 15

SEKRETARI I KUVENDIT - NË TË GJITHA NIVELET E ORGANIZIMIT TË AAK-së

 1. Sekretari i Kuvendit është përgjegjës për mbarëvajtjen e procedurës administrative dhe teknike në Kuvend;
 2. Sekretari i Kuvendit është përgjegjës për arkivimin e dokumentacionit dhe të proceseve të mbajtura gjatë punës së Kuvendit;
 3. Procedurën deri në zgjedhjen e Kryesisë së Punës së Kuvendit e udhëheq Sekretari i Kuvendit;
 4. Sekretarin e Kuvendit e zgjedh Kryesia e AAK-së;
 5. Ai duhet të jetë njohës i mirë i statutit të AAK-së;
 6. Sekretari i Kuvendit mbikëqyrë punën e Sekretarisë së Kuvendit dhe është përgjegjës për punën e saj;
 7. Puna e Sekretarisë së Kuvendit përfundon me mbylljen e punimeve të Kuvendit.

NENI 16

KUVENDI I JASHTËZAKONSHËM - NË TË GJITHA NIVELET E ORGANIZIMIT TË AAK-së

 1. Kuvendi i jashtëzakonshëm mund të thirret:
   1. Në rast të shkeljeve të rënda statutare dhe/ose programore nga udhëheqja e AAK-së;
   2. Në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme;
   3. Në rast të krizave politike dhe kushtetuese në vend;
   4. Në rast se Këshilli Drejtues nuk e aprovon në tre raunde përbërjen e Kryesisë së propozuar nga Kryetari i AAK-së;
   5. Në rast të dorëheqjes ose vdekjes së Kryetarit të AAK-së;
 2. Kuvendin e Jashtëzakonshëm mund ta thërrasë Këshilli Drejtues:
  1. Me kërkesën e 2/3 të anëtarëve të vet;
  2. Me kërkesën e Kryesisë së AAK-së;
  3. Me kërkesën e 1/3 të delegateve të Kuvendit.
 3. Në rast të kërkesës, sipas paragrafit 2) të këtij Neni, (përveç pikës 1 - e), Kryetari dhe Këshilli Drejtues e thërret Kuvendin e Jashtëzakonshëm në afat prej 45 ditësh, prej ditës kur është ushtruar kërkesa me shkrim nga kërkuesit.

NENI 17

KËSHILLI DREJTUES - ORGANIZIMI DHE FUNKSIONI

 1. Këshilli Drejtues zgjedhet nga Kuvendi dhe është organi më i lartë midis dy Kuvendeve Zgjedhore;
 2. Këshilli Drejtues përbëhet nga delegatët e zgjedhur nga Kuvendi dhe anëtarët ex-officio, në bazë të dispozitave të këtij Statuti;
 3. ëshilli Drejtues është organ politik-ekzekutiv i partisë;
 4. Këshilli Drejtues mblidhet së paku një herë në muaj dhe sipas nevojës, duke u njoftuar së paku dhjetë ditë para mbledhjes së tij;
 5. Mbledhjet e Këshillit Drejtues të Degëve kanë karakter vendimmarrës dhe informativ;
 6. Këshillin Drejtues e thërret dhe e udhëheqë Kryetari i AAK-së (ngjashëm në të gjitha nivelet e organizimit). Mbledhjet e Këshillit Drejtues, me kërkesë të paraqitur paraprakisht te Kryetari i AAK-së, mund të thirren edhe nga 1/3 e anëtarëve të Këshillit Drejtues (ngjashëm në të gjitha nivelet e organizimit).
 7. Këshilli Drejtues (në të gjitha nivelet e organizimit) me Propozim të Kryetarit dhe konform dispozitave të këtij statuti përcakton periudhën kohore për mbajtjen e zgjedhjeve të brendshme në AAK;
 8. Këshilli Drejtues i AAK-së përbehet nga:
  1. Kryetari i AAK-së,
  2. Nënkryetarët,
  3. Sekretari i Përgjithshëm,
  4. 60 anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi,
  5. 5 përfaqësues nga AGK,
  6. 5 përfaqësues nga ARK.
 9. Këshilli Drejtues i Degës përbëhet nga:
  1. Kryetari i Degës,
  2. Nënkryetarët,
  3. Sekretari i Përgjithshëm,
  4. 30 anëtarë të zgjedhur në Kuvendin e Degës,
  5. 3 përfaqësuese nga AGK,
  6. 3 përfaqësues nga ARK.

NENI 18

KËSHILLI DREJTUES - PËRGJEGJËSITË

 1. Këshilli Drejtues i AAK-së e aprovon propozimin për Programin dhe Draft-Statutin e partisë;
 2. Në të gjitha nivelet e organizimit, Këshilli Drejtues përkujdeset për realizimin e detyrave të përcaktuara në kuvendet përkatëse;
 3. Me propozim të Kryetarit të AAK-së, në të gjitha nivelet e organizimit, Këshilli Drejtues zgjedhë:
  1. Nënkryetarët e AAK-së;
  2. Sekretarin e Përgjithshëm të AAK-së;
  3. Anëtarët tjerë të Kryesisë së AAK-së.
 4. Për aprovimin e propozimeve të Kryetarit të AAK-së për Nënkryetarë, Sekretar të Përgjithshëm dhe anëtarë të Kryesisë, në raundin e parë dhe të dytë nevojiten 2/3 e votave të anëtarëve të Këshillit Drejtues. Në rastet kur propozimet nuk miratohen në dy raundet e para, në raundin e tretë nevojiten 50 % +1 e votave të anëtarëve të Këshillit Drejtues.
 5. Me propozim të Kryetarit miraton vijën strategjike, politike dhe detyrat e partisë;
 6. Me propozim të Kryetarit të AAK-së, miraton listën e kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Kosovës;
 7. Shqyrton dhe miraton çdo koalicion në çdo nivel të organizimit të AAK-së, si dhe shqyrton dhe miraton çështjet konkrete programore në rast të ndonjë koalicioni të lidhur me subjekte të tjera politike në të gjitha nivelet e organizimit dhe të cilat janë të miratuara paraprakisht nga Kryesia e AAK-së;
 8. Me propozimin e Kryesisë, emëron propozimet për anëtarë të Komisionit Statutar;
 9. Këshilli Drejtues nxjerr rregulloren e punës;
 10. Këshilli Drejtues nxjerr vendime me shumicë të thjeshtë votash të përfaqësuesve të pranishëm nga fushëveprimi i vet, ndërsa vendimet e rëndësishme të propozuara para Këshillit Drejtues merren me së paku votimin “për” të 2/3 të anëtarëve të Këshillit Drejtues;
 11. Për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me politiken e kuadrave dhe zhvillimin organizativ, Kryesia i propozon qëndrimet në Këshillin Drejtues, i cili merr vendim me shumicë të thjeshtë të votave (në të gjitha nivelet e organizimit);
 12. Në nivel dege, Këshilli Drejtues me propozim të Kryesisë së Degës, aprovon listën preliminare për këshilltarë komunalë. Lista preliminare i dërgohet Kryesisë së AAK-së për aprovim përfundimtar;
 13. Lista përfundimtare e Kryesisë së AAK-së lidhur me përbërjen e listës për këshilltarë komunalë duhet të jetë e harmonizuar me qëndrimin e Kryesisë së Degës dhe të përkrahet nga Këshilli Drejtues  i Degës;
 14. Këshilli Drejtues i Degës përcakton territorin e veprimit të Nëndegës;
 15. Këshilli Drejtues i Degës ia propozon Kryetarit të AAK-së kandidatët për deputetë në Kuvendin e Kosovës nga komuna përkatëse.

 

NENI 19

KRYESIA E ZGJERUAR - ORGANIZIMI DHE FUNKSIONI

 1. Kryesia e Zgjeruar (e organizuar në nivel dege dhe në qendër), është organ informativ dhe konsultativ gjithëpërfshirës, i udhëhequr nga Kryetari dhe i përbërë nga Kryesia dhe kryetarët e degëve (të nëndegëve, në nivel dege) të AAK-së, përfaqësuesit e ARK-së dhe përfaqësueset e AGK-së;
 2. Përfaqëson dhe mbron interesin e degëve (ose interesin e nëndegëve në nivel të degës) dhe strukturave në AAK;
 3. Kryesinë e Zgjeruar e thërret dhe e udhëheqë Kryetari i AAK-së (ngjashëm në të gjitha nivelet e organizimit);
 4. Mblidhet sipas nevojës.

NENI 20

KRYESISA E ZGJERUAR - PËRGJEGJËSITË

 1. Nxjerr rekomandime në fushën e përgjegjësisë së saj me shumicë te thjeshtë votash të përfaqësuesve të pranishëm;
 2. Formon trupa të nevojshme pune;
 3. Nxjerr rregulloren e punës.

NENI 21

KRYESIA - ORGANIZIMI DHE FUNKSIONI (NË ÇDO NIVEL TË ORGANIZIMIT NË AAK)

 1. Kryesia është organ ekzekutiv i zbatimit të politikave të AAK-së, qëndrimeve dhe vendimeve të aprovuara në Kuvend dhe në Këshillin Drejtues të AAK-së;
 2. Kryesia e Nëndegës ka më së paku 11 anëtarë;
 3. Kryesia e Degës ka më së paku 15 anëtarë;
 4. Kryesia e Përgjithshme ka më së paku 17 anëtar;
 5. Kryesia është përgjegjëse për zbatimin e Programit dhe të Statutit të AAK-së;
 6. Kryesia e zbaton politikën e përcaktuar nga Kuvendi dhe Këshilli Drejtues i AAK-së;
 7. Është përgjegjëse për organizimin e fushatës zgjedhore, organizimin dhe zgjerimin e anëtarësisë dhe grumbullimin e fondeve në dobi të partisë;
 8. Ndarjen e përgjegjësive të anëtarëve të Kryesisë e bënë Kryetari, i cili e udhëheqë punën e këtij organi ekzekutiv;
 9. Sekretari i Përgjithshëm është përgjegjës për administrimin e Kryesisë dhe bashkëpunimin me strukturat tjera të AAK-së;
 10. Në çdo nivel të organizimit, Kryesia si anëtarë ex-officio ka Kryetari/ren e ARK-së dhe atë të AGK-së, me të drejta të barabarta me anëtarët tjerë.

NENI 22

KRYESIA - PËRGJEGJËSITË

 1. Nxjerrë vendime që kanë të bëjnë më aktivitetin partiak në nivelin e saj të organizimit;
 2. Me shumicë të thjeshtë votash miraton listën e Këshillit Drejtues (varësisht nga niveli i organizimit) të kandidatëve për: kryetarë të komunave, për këshilltarë në Kuvendin Komunal dhe listën e kandidatëve për deputetë në Parlamentin e Kosovës. Pas aprovimit nga Kryesia, listat e kandidatëve i dërgohen për aprovim Këshillit Drejtues të AAK-së, në formë propozimi nga Kryetari i AAK-së;
 3. Formon komisione, grupe pune për detyra konkrete. Ekspertët e angazhuar në komisione të cilat mund t’i formojë Kryesia, mund të angazhohen edhe si këshilltarë të Kryetarit. Takimet me këto komisione mblidhen me kërkesë të Kryetarit, Kryesisë, Kryesisë së Zgjeruar ose të Këshillit Drejtues, në çdo nivel të organizimit të AAK-së;
 4. Kryesia emëron zëdhënësin (në çdo nivel të organizimit);
 5. Kryesia zgjedh Drejtuesin e Financave;
 6. Kryesia miraton Rregulloren e Punës në të cilën përcaktohen përgjegjësitë dhe detyrat e Kryesisë dhe të anëtarëve të saj;
 7. Kryesia e AAK-se mund te propozojë edhe 10 delegatë të tjerë, tq cilët i shtohen listës përfundimtare për delegatë në Kuvendin Qendror të AAK-së;
 8. Propozon për miratim në Kuvend: Rregulloren për kuvendet zgjedhore në AAK;
 9. Në bashkëpunim me Komisionin Statutar e vlerëson statutshmërinë e kuvendeve në nivel dege dhe nëndege. Në rast të gjetjes së shkeljeve statutare dhe programore, keqpërdorimit të procesit zgjedhor apo proceseve nëpër të cilat kalon AAK, kryesia në bashkëpunim me Komisionin Statutar mund t’i administrojë në mënyrë të drejtpërdrejt zhvillimet në bazë;
 10. Miraton shumën që anëtari i AAK-së do të paguajë për anëtarësi;
 11. Miraton buxhetin e AAK-së, të propozuar nga Drejtuesi i financave i AAK-së;
 12. Miraton shpërndarjen e mjeteve financiare në degë, nëse këto mjete e kalojnë shumën 500 euro.

NENI 23

KRYETARI – FUNKSIONI DHE PËRGJEGJËSITË (NË ÇDO NIVEL TË ORGANIZIMIT NË AAK)

Është përgjegjës për:

 1. Propozon përbërjen e Kryesisë së AAK-së të cilën e aprovon Këshilli Drejtues (në nivel qendror dhe nivel dege);
 2. Udhëheqjen dhe përfaqësimin e partisë (Degës ose Nëndegës, varësisht nga niveli i organizimit);
 3. Zbatimin e Programit dhe të Statutit të AAK-së dhe përcaktimin e  orientimeve politike dhe organizative;
 4. Për punën e vet i përgjigjet Kuvendit dhe Këshillit Drejtues të AAK-së;
 5. Emëron këshilltarët e vet, emëron anëtarët e kabinetit të tij dhe e cakton delegacionin në takimet zyrtare;
 6. Për një çështje të votuar në Këshillin Drejtues, përveç aprovimit të përbërjes së Kryesisë, Kryetari i AAK-së ka vetëm një herë të drejtën e vetos;
 7. Thërret Kuvendin e Rregullt të AAK-së;
 8. Thërret dhe udhëheqë mbledhjet e Kryesisë, Kryesisë së Zgjeruar dhe të Këshillit Drejtues;
 9. Propozon formimin e revizionit financiar të cilën e aprovon Kryesia;
 10. Propozon dhe nënshkruan marrëveshjet politike për koalicion, memorandumet politike të të gjitha niveleve të organizimit të AAK-së, të cilat shqyrtohen dhe miratohen nga Këshilli Drejtues i AAK-së;
 11. Në rast të dorëheqjes, pamundësisë fizike apo vdekjes, Kryetarin e zëvendëson deri në Kuvendin e radhës,  njëri nga nënkryetarët, i zgjedhur nga Këshilli Drejtues brenda periudhës prej 30 ditësh nga dita kur kryetari/ja nuk ka mundësi ta ushtrojë funksionin e tij/saj;
 12. I propozon Kryesisë së AAK-së Shefin e Shtabit Qendror Zgjedhor;
 13. Në rast të zgjedhjes së tij në postin e Kryetarit të shtetit, lirohet nga posti i Kryetarit të AAK-së;
 14. Kryetari/ja e Degës e përfaqëson interesin e Degës në Kryesinë e Zgjeruar të AAK-së.

NENI 24

NËNKRYETARËT

AAK ka nënkryetarët, të cilët e ndihmojnë Kryetarin e AAK-së në ushtrimin e detyrës së tij dhe që janë të ndarë në fusha të caktuara të përgjegjësisë.

NENI 25

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 1. Mbikëqyrë zbatimin e vendimeve të Kryesisë së AAK-së;
 2. Mbikëqyrë zbatimin e politikës së përcaktuar nga Kryesia e AAK-së;
 3. I raporton Kryesisë dhe Këshillit Drejtues për aktivitetin e degëve të AAK-së.

NENI 26

DREJTUESI I FINANCAVE

 1. Ia propozon Kryesisë rregulloren për mënyrën e menaxhimit të financave dhe të buxhetit të AAK-së;
 2. Ia propozon Kryesisë për miratim buxhetin e selisë së AAK-së;
 3. Krijon sistemin unik financiar në parti dhe i shqyrton çështjet financiare të degëve, si dhe e krijon sistemin e raportimit periodik;
 4. Përgjigjet për mjetet e deponuara në xhirollogaritë bankare;
 5. E bën menaxhimin e buxhetit, të pronës dhe të pasurisë së AAK-së dhe të ndarjes së burimeve financiare nëpër degë;
 6. Përfaqëson punët financiare të AAK-së në rastet e kontrollit qeveritar;
 7. Ia paraqet Kryesisë raportet dhe projektet mujore dhe tremujore financiare.

NENI 27

AUDITIMI

 1. Përbërjen e Komisionit për Auditim e miraton Kryesia e AAK-së, me propozimin e Kryetarit të AAK-së;
 2. Komisioni përbëhet nga pesë ekspertë;
 3. Komisioni e kontrollon veprimtarinë financiare dhe të kontabilitetit të AAK-së në shkallë vendi dhe në diasporë si dhe jep propozime për masat që duhet të ndërmerren nga fushëveprimtaria e vet;
 4. Për punën e vet i përgjigjet Kryesisë së AAK-së.

NENI 28

ZËDHËNËSI I AAK-së

 1. Zëdhënësin e emëron Kryesia e AAK-së;
 2. Për punën e vet i përgjigjet Kryesisë së AAK-së;
 3. Zëdhënësi i AAK-së ka këto detyra:
  1. E informon opinionin publik për aktivitetin politik të AAK-së (me shkrim dhe me gojë);
  2. Përgatit dhe thërret konferencat për mjetet e informimit;
  3. Pa të drejtë vote, zëdhënësi merr pjesë në mbledhjet e të gjitha organeve udhëheqëse të partisë;
  4. Mban kontakte të rregullta me kryetarët dhe zëdhënësit e degëve, për t’u informuar në mënyrë të ndërsjellë për aktivitetin dhe qëndrimet politike të parisë;
  5. Bashkëpunon rregullisht me Kryetarin e Grupit Parlamentar të AAK-së dhe shkëmbejnë informacione.

NENI 29

GRUPI PARLAMENTAR I AAK-së

 1. Grupin Parlamentar të AAK-së e përbëjnë të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës nga radhët e AAK-së dhe deputetët tjerë, të cilët i bashkohen Grupit Parlamentar të AAK-së;
 2. Grupi Parlamentar e ka rregulloren e vet të punës;
 3. Deputetët nga radhët e AAK-së duhet të veprojnë në përputhje me interesat e AAK-së, vendimet e Kryesisë së AAK-së, Kryesisë së Zgjeruar dhe të Këshillit Drejtues të AAK-së.

NENI 30

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Grupi Parlamentar dhe anëtarët e Qeverisë së Kosovës nga radhët e AAK-së, për punën e tyre i përgjigjen Kryesisë, Kryesisë së Zgjeruar dhe Këshillit Drejtues;
 2. Grupi Parlamentar propozon në Parlament dokumentet e dala nga përcaktimet e politikës parimore të AAK-së, të miratuara nga Kryesia, Kryesia e Zgjeruar dhe Këshilli Drejtues.

NENI 31

SHTABI QENDROR ZGJEDHOR

 1. Shtabi Qendror Zgjedhor (SHQZ) e udhëheqë fushatën zgjedhore të AAK-së në zgjedhjet lokale dhe në ato të përgjithshme;
 2. SHQZ-në e udhëheq Shefi i SHQZ, i propozuar nga Kryetari i AAK-së dhe i miratuar nga Kryesia;
 3. Anëtarët e SHQZ-së i propozon Shefi i SHQZ-së dhe i miraton Kryesia e AAK-së;
 4. SHQZ e propozon buxhetin e SHQZ-së për fushatën zgjedhore, të cilin e miraton Kryesia e AAK-së;
 5. Me buxhetin e SHQZ-së udhëheqë shefi i SHQZ-së dhe për këtë i përgjigjet Kryesisë së AAK-së;
 6. SHQZ e propozon rregulloren e vet, të cilën e miraton Kryesia e AAK-së,
 7. përveç në raste të jashtëzakonshme, SHQZ-ja emërohet jo më vonë se 6 muaj para zgjedhjeve;
 8. mandati i SHQZ-së përfundon pas shpalljes së rezultateve përfundimtare zgjedhore nga Komisioni Qendror Zgjedhor; pas shqyrtimit dhe miratimit të raportit të punës dhe aktivitetit të tij si dhe pas analizës së rezultateve zgjedhore nga Kryesia e AAK-së.

NENI 32

KOMISIONI STATUTAR

 1. Komisioni Statutar është organ profesional i AAK-së.
 2. Komisionin e përbëjnë: Kryesuesi, zëvendësi dhe tre anëtarë;
 3. Anëtarët e Komisionit Statutar janë juristë me përvojë dhe anëtarë me përvojë të gjatë në AAK, të cilët gjatë mandatit në Komisionin Statutar nuk mund të jenë anëtarë të Kryesisë së AAK-së, Kryesisë së Zgjeruar dhe të Këshillit Drejtues të AAK-së;
 4. Komisioni Statutar zgjedhet nga Kryesia e Zgjeruar e AAK-së me propozim të Kryesisë së AAK-së;
 5. Komisioni Statutar është përgjegjës për hartimin e projekt-statutit të AAK-së dhe interpretimin e Statutit të AAK-së;
 6. Komisioni Statutar mbron statutshmërinë dhe kontrollin e ndërsjellë të organeve të AAK-së, shqyrton ankesa dhe kërkesa të kësaj fushe nga anëtarët dhe organet e AAK-së;
  1. Komisioni Statutar mblidhet sipas nevojës;
  2. Vendimet e Komisionit Statutar i vërteton dhe zbaton Kryesia e Zgjeruar.

NENI 33

KOMISIONI VERIFIKUES

 1. Komisioni Verifikues bën numërimin dhe saktësimin e numrit të delegatëve pjesëmarrës në Kuvend;
 2. verifikon ekzistimin e kuorumit në mënyrë që Kuvendi t’i vazhdojë punimet;
 3. verifikon shpërndarjen e materialeve për delegatet në Kuvend;
 4. verifikon ligjshmërinë e votimit.

NENI 34

KOMISIONI I VOTIMIT

 1. Votimet në Kuvend, në të gjitha nivelet i përcjell Komisioni për Votim. Anëtarët e tij nuk mund të jenë kandidatë për pozitat zgjedhore;
 2. Në rast se Komisioni për Votim gjen parregullsi gjatë votimit i sugjeron organit udhëheqës anulimin e tij, ia propozon përsëritjen e procedurës së votimit dhe me vendimin e vet e njofton Komisionin Statutar;
 3. Mandati i komisionit zgjatë deri në përfundim të mbledhjes së organit të caktuar.

NENI 35

ALEANCA E GRUAS SË KOSOVËS (AGK)

 1. Të gjitha gratë në AAK mund të jenë të organizuara edhe në AGK;
 2. AGK ka strukturën e vet të mëvetësishme organizative. Për organizimin dhe strukturimin e AGK-së, organet e saja i nxjerrin aktet e tyre, të cilat duhet të jenë në pajtim me frymën e këtij Statuti dhe të Programit të AAK-së;
 3. Anëtaret e AGK-së kujdesen për mbështetjen dhe zbatimin e politikës së përcaktuar nga Kuvendi, Këshilli Drejtues, Kryesia e Zgjeruar dhe nga Kryesia e AGK-së dhe e AAK-së;
 4. AGK i zgjedhë të gjitha organet udhëheqëse në Kuvendet e veta, me mandat trevjeçar dhe me të drejtë në jo më shumë se një mandat të ripërtëritshëm;
 5. Kuvendi Zgjedhor i AGK-së mbahet një herë në tre vjet, ndërsa Kuvendi i Jashtëzakonshëm mbahet sipas nevojës;
 6. Organet udhëheqëse të AGK-së janë përgjegjëse për:
  1. Përfshirjen dhe përparimin sa më të madh të gruas në AAK;
  2. Strukturën dhe fuqizimin e AGK-së;
  3. Punën me degët e AGK-së;

NENI 36

KRYETARJA E AGK-së

Sipas pozitës është anëtare e Kryesisë së AAK-së dhe është përgjegjëse për:

 1. Punën e AGK-së në përputhje me Statutin dhe me Programin e AAK-së, rregulloren dhe programin e punës së AGK-së;
 2. Bashkërenditjen e veprimeve ndërmjet AGK-së dhe AAK-së si dhe përfaqësimin e interesave te AGK-së në strukturat e AAK-së.

NENI 37

ALEANCA E TË RINJVE TË KOSOVËS (ARK)

 1. Të rinjtë në AAK mund të jenë të organizuar edhe në ARK;
 2. ARK e ka strukturën e vet të mëvetësishme organizative. Për organizimin dhe strukturimin e ARK-së, organet e saj i nxjerrin aktet e tyre, të cilat duhet të jenë në pajtim me frymën e këtij Statuti dhe të Programit të AAK-së;
 3. Anëtarët e ARK-së kujdesen për mbështetjen dhe zbatimin e politikës së përcaktuar nga Kuvendi, Këshilli Drejtues, Kryesia e Zgjeruar dhe Kryesia e ARK-së dhe AAK-së;
 4. ARK e ka Rregulloren dhe Programin e punës, në përputhje me frymën e Statutin dhe me Programin e AAK-së;
 5. ARK i zgjedh të gjitha organet udhëheqëse në Kuvendet e veta, me mandat trevjeçar dhe me të drejtë në jo më shumë se një mandat të ri-përtëritshëm;
 6. Kuvendi Zgjedhor i ARK-së mblidhet një herë në tre vjet ndërsa Kuvendi i Jashtëzakonshëm mbahet sipas nevojës.

.

NENI 38

ANËTARËSIA E ARK-së

 1. Anëtarë të ARK-së mund të jenë qytetarët e moshës deri në 30 vjeç.
 2. Organet udhëheqëse të ARK-së janë përgjegjëse për:
 3. përfshirjen dhe përparimin sa më të madh të të rinjve në AAK;
 4. Strukturimin dhe fuqizimin e ARK-së dhe
 5. Punën me degët e ARK-së.

NENI 39

KRYETARI I ARK-së

Sipas pozitës, Kryetari i ARK-së është anëtar i Kryesisë së AAK-së dhe është përgjegjës për:

 1. Punën e ARK-së në përputhje me Statutin dhe me Programin e AAK-së, rregulloren dhe të programin e punës së ARK-së;
 2. Bashkërenditjen e veprimeve ndërmjet ARK-së dhe AAK-së dhe përfaqësimin e interesave te ARK-së në strukturat e AAK-së.

NENI 40

PJESËMARRJA NË INSTITUCIONE

 1. Anëtarët e AAK-së që mbajnë pozita në pushtetin komunal, në atë legjislativ dhe ekzekutiv, në cilindo nivel të organizimit, janë të detyruar që së paku një herë në gjashtë muaj të japin shpjegime për punën dhe angazhimet e tyre në institucionet e pushtetit, para Nëndegës bazë dhe para Kryesisë së Degës ose Kryesisë së AAK-së, varësisht nga niveli i organizimit;
 2. Zyrtari i AAK nuk mund të jetë bartës i funksioneve ekzekutive dhe legjislative në të njëjtën kohë.

NENI 41

VOTIMI

Në të gjitha organet qendrore të AAK-së, Kuvend, Këshill Drejtues, Kryesi e Zgjeruar, Kryesi dhe në të gjitha nivelet tjera organizative të AAK-së, votimi është i ligjshëm, nëse në punën e forumit marrin pjesë shumica e thjeshtë:

 1. Votimi është i vlefshëm nëse për një vendim votojnë 50%+1 të të pranishëmve, përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë Statut ose me aktet e tjera në fuqi;
 2. Për çështjet politike dhe programore, votimi është i hapur;
 3. Për çështjet e kuadrave votimi është i fshehtë, në listën me më shumë kandidatë nga numri i paraparë për t’u zgjedhur në një organ.

NENI 42

KOOPTIMI

 1. Në bazë të dispozitave të këtij statuti, Kryetari i AAK-së (në të gjitha nivelet e organizimit) ka të drejtën të propozojë rritjen e anëtarëve të Kryesisë në çdo kohë dhe sipas nevojë. Të gjitha propozimet e tilla duhet të aprovohen nga Këshilli Drejtues ( në të gjitha nivelet e organizimit) pajtim me nenin 18, pika 4 e këtij statuti. ;
 2. Kooptim nuk është i lejuar drejt për drejte ne vet Këshillin Drejtues i cilitdo niveli te organizimit të jetë ai.

NENI 43

MANDATI I ZYRTARËVE TË ZGJEDHUR NË ORGANET E AAK-së

 1. Mandati i anëtarëve të të gjitha organeve të AAK-së zgjat në periudhën e përcaktuar kohore, të përcaktuar me legjislacionin e aplikueshëm në Kosovë;
 2. Mandati i zyrtarit pushon me vdekjen e tij ose pamundësinë e vazhdueshme psikike për të ushtruar detyrën e tij, dorëheqjen dhe shkarkimin e tij të përcaktuar me këtë Statut.

NENI 44

PËRFAQËSIMI I GRUAS NË TË GJITHA ORGANET UDHËHEQËSE TË AAK-së

 1. Në  organet përfaqësuese  të zgjedhura të AAK-së siç janë Kuvendet dhe Këshillat Drejtues  (në të gjitha nivelet e organizimit tëAAK-së), gruaja merr pjesë me së paku 30%;
 1. Komisioni Statutar e mbikëqyrë realizimin e paragrafëve 1) të këtij Neni.

NENI 45

MJETET PËR PUNË

 1. AAK ka xhirollogarinë e vet;
 2. AAK realizon të ardhura nga anëtarësia, kontributet vullnetare, donatorët, shitja e prodhimeve me emblemë të AAK-së dhe forma të tjera ligjore;
 3. AAK paguan, sipas kontratës së punës, anëtarët që kryejnë punë në organet e saj.

NENI 46

ZHBËRJA E AAK-së

AAK mund të pushojnë së ekzistuari në këto raste:

 1. Nëse për këtë vendosin 2/3 e të gjithë përfaqësuesve në mbledhjen e Kuvendit të rregullt apo të jashtëzakonshëm;
 2. Për pasurinë e AAK-së vendosë Kuvendi i AAK-së. Në asnjë mënyrë pasuria nuk mund të shpërndahet nëpër individë.

NENI 47

HYRJA NE FUQI E STATUTIT TË AAK-së

Dispozitat e ndryshuara të Statutit të AAK-së aplikohen nga dita e aprovimit të tyre. Statuti konfirmohet dhe hyn në fuqi ditën e miratimit në Kuvendin e AAK-së:

 1. Për çështjet e të drejtave të Kuvendit të Degës dhe të Nëndegës, të cilat nuk janë paraparë të saktësuara në këtë Statut, vlejnë rregullat për t&e

Prano njoftimet

Na ndiqni në:

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing