Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

Rregulloret

RREGULLORE MBI ZGJEDHJET NË AAK

PRISHTINË 2008

Duke u mbështetur në Nenin 13, pika 3. e Statutit të AAK-së, Kryesia e AAK-së nxjerrë këtë:

RREGULLORE PËR KUVENDET ZGJEDHORE NË AAK

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

NENI 1

Kjo rregullore i përcakton procedurat e zgjedhjes së delegatëve të AAK-së në kuvendet dhe strukturat udhëheqëse partiake në të gjitha nivelet.

KREU I

ORGANET DREJTUESE TË KUVENDIT

NENI 2

Kuvendi është organi më i lartë vendimmarrës në të gjitha nivelet e organizimit të AAK-së.

THIRRJA E KUVENDIT

NENI 3

Kuvendin e Rregullt Zgjedhor e thërret Kryetari i Partisë (njëjtë edhe në nivelet tjera të organizimit të AAK-së). Për mbajtjen e Kuvendit Qendror dhe rendin e ditës, delegatët lajmërohen së paku një muaj më herët, përveç nëse është përcaktuar ndryshe me Statutin e AAK-së.

HAPJA E KUVENDIT

NENI 4

 1. Sekretarin e Kuvendit të AAK-së e zgjedh Kryesia e AAK-së me propozim të Kryetarit të AAK-së (njëjtë në çdo nivel të organizimit të AAK-së; degë dhe nëndegë);
 2. Hapjen e Kuvendit e bën Kryetari i AAK-së.

SEKRETARI I KUVENDIT

NENI 5

 1. Sekretari i Kuvendit është përgjegjës për mbarëvajtjen e procedurës administrative dhe teknike në Kuvend, arkivimin e dokumentacionit dhe të proceseve të mbajtura gjatë punës së Kuvendit;
 2. Ai duhet të jetë njohës i mirë i statutit të AAK-së;
 3. Sekretari i Kuvendit mbikëqyrë punën e Sekretarisë së Kuvendit dhe është përgjegjës për punën e saj;
 4. Puna e Sekretarisë së Kuvendit përfundon me mbylljen e punimeve të Kuvendit.
 5. Sekretari i Kuvendit ia dorëzon të gjitha materialet Kryetarit të zgjedhur në Kuvend brenda katër orëve pas mbarimit të punës së Kuvendit;

KRYESIA E PUNËS

NENI 6

 1. Kryesia e punës ka 5 anëtarë, prej të cilëve 3 anëtarë propozohen nga Kryesia e AAK-së, kurse 2 prej tyre nga Kuvendi;
 2. Kryesuesi i Kryesisë se Punës së Kuvendit propozohet nga Kryesia e AAK-së (në çdo nivel të organizimit të AAK-së) ndërsa Kuvendi voton me aklamacion;
 3. Kryesia e Punës e udhëheqë Kuvendin dhe kujdeset për mbarëvajtjen e tij.

KOMISIONET

NENI 7

 1. Pasi Kryesia e Punës të këtë marrë mandatin, Kuvendi zgjedh Komisionin Verifikues dhe Komisionin e Votimit;
 2. Anëtarët e këtyre komisioneve nuk mund të jenë kandidatë për vendet udhëheqëse të AAK-së;
 3. Më shumë se një anëtar i Komisioneve nuk mund të vijnë nga një degë gjegjësisht nëndegë.

KOMISIONI VERIFIKUES

NENI 8

 1. Në të gjitha nivelet e organizimit të AAK-së, Komisioni Verifikues përkujdeset për ligjshmërinë e procesit të votimit;
 2. Komisioni Verifikues për çdo 50 delegatë duhet të ketë 1 anëtarë. Komisioni nuk mund të ketë më pak se 3 anëtarë edhe kur nëndegët apo degët e AAK-së kanë më pak se 50 delegatë;
 3. Kryetarin/ren e Komisionit e propozon Kryesia (në çdo nivel të organizimit të AAK-së), për të cilin/cilën Kuvendi voton me aklamacion;
 4. Dy të tretat e anëtarëve të Komisionit Verifikues zgjedhen nga Kryesia e AAK-së (në të njëjtën mënyrë edhe në nivele të tjera të organizimit të AAK-së), ndërsa pjesa tjetër zgjidhet nga Kuvendi;
 5. Komisioni Verifikues nuk mund të ketë më pak se 3 anëtarë edhe kur nëndegët apo degët e AAK-së kanë më pak se 50 delegatë;
 6. Komisioni Verifikues verifikon ekzistimin e kuorumit në Kuvend dhe shpall numrin e delegatëve pjesëmarrës në Kuvend;
 7. Komisioni verifikon shpërndarjen e materialeve për delegatet në Kuvend;
 8. Komisioni verifikon ligjshmërinë e votimit;
 9. Mandati i tij mbaron me përfundim e Kuvendit;
 10. Shkeljen apo manipulimin gjatë votimit e vërteton Komisioni Verifikues i Kuvendit, duke votuar me 50+1% të anëtarëve të tij.

KOMISIONI I VOTIMIT

NENI 9

 1. Në të gjitha nivelet e organizimit të AAK-së, Komisioni i Votimit mbikëqyrë ligjshmërinë e votimit dhe numëron fletëvotimet;
 2. Dy të tretat e anëtarëve të Komisionit të Votimit propozohen nga Kryesia e AAK-së, të cilët votohen me aklamacion (njëjtë edhe në nivele tjera të organizimit të AAK-së), ndërsa pjesa tjetër zgjedhet nga Kuvendi;
 3. Kryetarin/ren e Komisionit e propozon Kryesia (në çdo nivel të organizimit të AAK-së), për të cilin/cilën Kuvendi voton me aklamacion;
 4. Në rast se Komisioni për Votim gjen parregullsi gjatë votimit, ai i sugjeron Kryesisë së Punës së Kuvendit anulimin e pjesëshëm apo të plotë të tij, ia propozon përsëritjen e procedurës së votimit dhe me vendimin e vet e njofton Komisionin Statutar;
 5. Mandati i komisionit zgjatë deri në përfundim të Kuvendit;
 6. Komisioni i Votimit për çdo 50 delegatë duhet të ketë nga 2 anëtarë të komisionit.
 7. Komisioni nuk mund të ketë më pak se 3 anëtarë edhe kur nëndegët apo degët e AAK-së kanë më pak se 50 delegatë;
 8. Komisioni i votimit paraqet rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve;
 9. Në rast se një zyrtar i Komisionit të Votimit vërtetohet se ka bërë shkelje të procedurës së numërimit apo ka manipuluar me fletëvotimet, të gjitha fletëvotimet e numëruara nga ai/ajo numërohen nga fillimi. Personi i cili e ka bërë ketë shkelje largohet nga Kuvendi.

KREU II

PROCEDURAT E KANDIDIMIT PËR DELEGATË TË KUVENDIT DHE ZYRTARË PARTIAKË

KUVENDI I NËNDEGËS

NENI 10

 1. Kuvendin e Nëndegës e përbëjnë të gjithë anëtarët e AAK-se në territorin e nëndegës;
 2. Kuvendi i Nëndegës zgjedhë 2 delegatë në Kuvendin e Degës;
 3. Nëndegët që kanë më shumë se 50 anëtarë pjesëmarrës në Kuvend zgjedhin edhe një (1) delegat; nëndegët që kanë më shumë se 75 anëtarë pjesëmarrës në Kuvend zgjedhin edhe një (1) delegat tjetër; nëndegët që kanë më shumë se 100 anëtarë pjesëmarrës ne Kuvend zgjedhin edhe një (1) delegat për Kuvendin e Degës;
 4. Kuvendi i Nëndegës zgjedhë Kryetarin e Nëndegës. Pas zgjedhjes, Kryetari i zgjedhur ia propozon Kuvendit anëtarët e Kryesisë së Nëndegës;
 5. Brenda pesë ditëve, Kryesia e zgjedhur e Nëndegës e njofton me shkrim Degën për rezultatet e punës të Kuvendit.

KUVENDI DEGËS

NENI 11

Në Kuvendin e Degës marrin pjesë delegatët e zgjedhur në Kuvendet e nëndegëve:

 1. Për numrin e delegatëve në Kuvendin e Degës vendosë Kryesia e Degës, sipas kritereve të përcaktuara me Statutin dhe Rregulloren mbi Zgjedhjet të AAK-së;
 2. Anëtarët e Kryesisë aktuale janë delegatë të Kuvendit;
 3. ARK dhe AGK nga Kuvendet e tyre zgjedhin nga 10 përfaqësues në Kuvendin e Degës;
 4. Kryesia e zgjedhur e Degës duhet t’i raportojë me shkrim Kryesisë së AAK-së, brenda pesë ditëve, për rezultatet e punës së Kuvendit.

KUVENDI I AAK-së

NENI 12

Numri i delegatëve që e përfaqësojnë Degën në Kuvendin e AAK-së caktohet në bazë të kritereve të përcaktuara me Statutin e AAK-së:

 1. Kuvendin e përbejnë të gjithë delegatët e degëve, të zgjedhur në kuvendet e degëve dhe delegatët tjerë, të përcaktuar në bazë të Statutit të AAK-së.

Numrin e delegatëve për çdo Kuvend të AAK-së e cakton Kryesia e AAK-së, në pajtim me Statutin e AAK-së dhe me këtë Rregullore.

 1. Delegimi për Kuvendin e Qendror të AAK-së bëhet në bazë të këtyre kritereve:
 2. Çdo degë delegon nga 2 delegatë në Kuvendin e AAK-së;
 3. Dega, në territorin e së cilës ka mbi 100.000 banorë, delegon dhe 1 delegat më tepër (2+1);
 4. Delegatët në Kuvend janë: deputetët e AAK-së, ministrat dhe zv/ministrat nga radhët e AAK-së, anëtarët e kryesisë aktuale, të cilët nuk delegohen në Kuvend në bazë të ndonjë kriteri tjetër të paraparë me këtë Statut si dhe dhjetë delegatë të propozuar nga Kryesia e AAK-së;
 5. AGK dhe ARK delegojnë nga 20 delegatë të zgjedhur në Kuvendet e tyre përkatëse;
 6. Degët nga diaspora delegojnë 20 delegatë të zgjedhur në Kuvendet e tyre, të ndarë proporcionalisht në bazë të anëtarëve të AAK-së në mërgatë;
 7. Delegatët e zgjedhur sipas paragrafëve 2-a, b, c, d dhe e të këtij Neni, përbëjnë 50% të numrit të përgjithshëm të delegatëve të Kuvendit;
 8. 50% të delegatëve i zgjedhin degët në Kuvendet e tyre, në bazë të votave të fituara në zgjedhjet e fundit parlamentare;
 9. Numrin e saktë të delegatëve, për çdo degë nga 50%, sipas pikës 2-g, e cakton Kryesia e AAK.
 10. Plotësime në kriterin e zgjedhjes së delegatëve për Kuvend mund të bëjë Kryesia e AAK-së, në bazë të interesit të përgjithshëm të partisë;
 11. Në të gjitha Kuvendet e AAK-së mund të marrin pjesë edhe anëtarë të AAK-së që nuk janë delegatë, në cilësinë e vëzhguesit. Pjesëmarrja në Kuvend, në cilësinë e vëzhguesit duhet të lajmërohet te Sekretari i Kuvendit, së paku një muaj para mbajtjes së Kuvendit.
 12. Mbledhjet e Kuvendit janë të hapura për mjetet e informimit, përpos në rastet kur Kryesia e Punës e Kuvendit vendosë ndryshe;
 13. Pjesëmarrja e mjeteve të informimit në Kuvend duhet të konfirmohet së paku tri ditë para mbajtjes së Kuvendit.

KANDIDIMI PËR KRYETAR DHE PËR KËSHILL DREJTUES

NENI 13

 1. Zgjedhja e Kryetarit të AAK-së bëhet mbi bazat e parimit të konkurrencës së lirë;
 2. Çdo delegat në Kuvend mund të propozojë apo të propozohet për kandidat për Kryetar të AAK-së (në çdo nivel të organizimit të AAK-së);
 3. Kandidati i cili fiton 50%+1 të votave të delegatëve në Kuvend zgjedhet Kryetar i AAK-së;
 4. Në rast se ka më tepër se 2 kandidatura dhe asnjë nga kandidatët nuk fiton 50%+1 të votave të delegatëve në kuvend, 2 kandidatët që kanë fituar më së shumti vota e vazhdojnë garën për zgjedhje në një raund tjetër votimi;
 5. Lista përfundimtare e kandidaturave për Këshillin Drejtues nuk mund ta tejkalojë dyfishin e numrit të anëtarëve të Këshillit Drejtues që zgjedhen në Kuvend (në të gjitha nivelet e organizimit, në përputhje me Statutin e AAK-së);
 6. Lista e propozimeve për anëtarë të Këshillit Drejtues hartohet në këtë mënyrë:
 7. Lista fillestare e propozimeve hartohet nga Kryesia e AAK-së (njëjtë në të gjitha nivelet e organizimit të AAK-së). Kjo listë nuk mund ta tejkalojë numrin e paraparë të anëtarëve të Këshillit Drejtues, të përcaktuar me Statutin e AAK-së;
 8. Listës së Kryesisë i shtohen propozimet nga degët (në nivel dege propozimet bëhen nga nëndegët) dhe ato jo më shumë se një propozim nga çdo degë.
 9. Në rast se lista e propozuar e kandidatëve për Këshill Drejtues nuk plotësohet, atëherë degët që kanë më shumë vota në zgjedhjet e fundit parlamentare, e kanë të drejtën e propozimeve shtesë deri sa të plotësohet lista përfundimtare, konform pikës 3 të këtij neni.
 10. Fituesit e numrit më të madh të votave zgjedhen anëtarë të rinj të Këshillit Drejtues, duke e respektuar kuotën prej 30% të kandidateve nga gjinia femërore;
 11. Në rast se Këshilli Drejtues i zgjedhur nuk e plotëson kuotën sipas Nenit 13 pika 7, atëherë Këshillit Drejtues i shtohet numri i anëtarëve të gjinisë femërore sipas renditjes së rezultateve zgjedhore nga lista propozuese.

KREU III

PROCEDURAT E VOTIMIT

E DREJTA E VOTIMIT

NENI 14

 1. Vetëm anëtarët e pranishëm të Kuvendit kanë të drejtë votimi;
 2. Secili anëtar i Kuvendit ka të drejtë votimi vetëm njëherë për një çështje në rend dite.

MËNYRA E VOTIMIT

NENI 15

 1. Votimi është i fshehtë dhe bëhet në pajtim me parimet e Statutit të AAK-së;
 2. Votimi bëhet me vota të fshehta për zgjedhjen e organeve udhëheqëse, në cilindo nivel të organizimit të AAK-së, ndërsa për Kryesinë e Punës dhe komisionet, votimi bëhet me aklamacion;
 3. Udhëzuesi për votim në Kuvend bëhet me anë të prezentimit me projektor para fillimit të votimit;
 4. Shpalljen e rezultateve e bën Komisioni Votues.

RADHITJA E KANDIDATËVE NË FLETËVOTIM

NENI 16

Radhitja e kandidatëve në fletëvotim për kryetar të AAK-së si dhe për anëtarë të Këshillit Drejtues bëhet në radhitjen që përcakton emri dhe mbiemri i kandidatit sipas rendit alfabetik: A-B-C, etj.

FLETËVOTIMET DHE PROCEDURAT E VOTIMIT

NENI 17

 1. Një delegat mund të ketë vetëm një fletëvotim;
 2. Fletëvotimet duhet t’u shpërndahen të gjitha delegatëve ditën e votimit.

NENI 19

Delegatët nuk mund të votojnë me pak se 1/3 e anëtarëve dhe jo më shumë se maksimumin i numrit të anëtarëve të Këshillit Drejtues nga kandidatët në listën zgjedhore (p.sh. në nivel qendror nuk mund të votohen më pak se 20 e jo më shumë se 60 kandidatë). Ky numër për nivelet e organizimit të AAK-së është i përcaktuar sipas Statutit të AAK-së.

NENI 20

 1. Delegati kur voton për Këshillin Drejtues, duhet ta shënojë numrin përfundimtar të kandidatëve të votuar në rubrikën e shënuar në fund të fletëvotimit;
 2. Të gjitha fletëvotimet duhet të tërhiqen personalisht nga delegatët dhe të vendosen personalisht në kutinë e votimit.

NENI 21

 1. Delegati i Kuvendit nuk ka të drejtë të ndërhyjnë në votimin e delegatit tjetër. Rastet e shkeljeve të këtilla rregullohen sipas Kreut V të kësaj rregulloreje;
 2. Në Kuvend do të ketë vendvotime të fshehta, në të cilat votuesit mund të votojnë.

KREU IV

NUMËRIMI DHE VERIFIKIMI

PROCESI I NUMËRIMIT

NENI 22

Pas përfundimit të votimit, kutitë e votimit do të hapen, dhe në mënyrë transparente fillon procesi i numërimit dhe verifikimit të votave, së pari për postin e kryetarit të AAK-së, e pastaj për anëtarë të Këshillit Drejtues, në të njëjtën mënyrë të numërimit;
Numërimi do të bëhet nga ekipet e përbëra nga pesë anëtarë (përveç nëse numri i anëtareve të Komisionit është tre), prej të cilëve katër janë nga Komisioni i Votimit dhe dy nga Komisioni Verifikues.
Dy anëtarë të Komisionit të Votimit janë numërues dhe dy janë lexues, ndërsa anëtarët të Komisionit Verifikues e mbikëqyrin procesin.
Procesin e votimit mund ta përcjellin edhe vëzhguesit e jashtëm. Vëzhguesit e jashtëm bëjnë kërkesë te Kryesia e AAK-se shtatë ditë para mbajtjes së Kuvendit.
Kuvendi i ri zgjedh edhe një numër prej 25 vëzhguesve, të cilët e vëzhgojnë procesin e votimit dhe të numërimit.
Në rast se këta vëzhgues vërejnë parregullsi, e lajmërojnë Sekretarin e Kuvendit dhe Kryesinë e Punës.

Numërimi përmban katër hapat vijuese:

 1. Shpërndarja e fletëvotimeve: Ekipeve iu shpërndahet numri i njëjtë i fletëvotimeve;
 2. Verifikimi: Komisioni Votues e verifikon vlefshmërinë apo pavlefshmërinë e secilit fletëvotim. Të gjitha fletëvotimet e numëruara duhet të nënshkruhen nga anëtaret e Komisionit Votues, të cilët janë të ngarkuar me numërimin e atyre fletëvotimeve;
 3. Pavlefshmëria: Fletëvotimet do të jenë të pavlefshme nëse janë të paqarta, p.sh. në rastet kur së bashku rrumbullakësohen dy numra dhe është e paqartë se cili numër është rrumbullakësuar   saktësisht, ose nëse numri i përgjithshëm në fund të fletëvotimit nuk përputhet me numrin aktual të kandidatëve të rrumbullakësuar;
 4. Leximi dhe numërimi: Lexuesi ia lexon numëruesit votat nga fletëvotimi, dhe e shkruan numrin e përgjithshëm të votave që janë të shënuara në fund të fletëvotimit. Numëruesi e shënon numrin e votave të lexuara në fletënumërim.
 5. Nëse gjatë numërimit ndonjëri nga kandidatët kanë më tepër vota dhe nuk ka hapësirë të mjaftueshme në fletënumërim, atëherë duhet drejtuar Sekretarisë së Kuvendit për fletënumërim shtesë.
 6. Totali: Numëruesit e llogarisin totalin e votave veç e veç për secilin kandidat dhe totalin e votave të fituara të të gjithë kandidateve. Kurse lexuesit e llogarisin totalin e votave të përgjithshme të shënuara në fund të fletëvotimit. Nëse totalet përfundimtare nuk përputhen, atëherë verifikuesi duhet t’iu bashkohet anëtarëve në kontrollimin e llogaritjeve;
 7. Verifikuesit duhet të sigurojnë që gabimet të evitohen dhe të gjitha mosmarrëveshjet të zgjidhen;
 8. Procesi i numërimit të votave dhe verifikimit të tyre bëhet pa ndërprerje;

Në rast se rezultatet e votimit për Këshillin Drejtues janë të barabarta për disa kandidatë, votimin përfundimtar e bën Këshilli Drejtues i ri;

Në këtë rast, mbledhjen e Këshillit Drejtues e thërret dhe e drejton Kryesia e Punës së Kuvendit. Në këtë mbledhje të Këshillit Drejtues marrin pjesë edhe kandidatet potencialë për poste, të cilët e kanë numrin e barabartë të votave;

Vëzhgimin dhe numërimin e votave e bëjnë komisionet pjesëmarrëse në Kuvend Zgjedhor. Mbledhja e Këshillit Drejtues mbahet jo me vonë se shtatë ditë pas mbajtjes se Kuvendit Zgjedhor.

KREU V

ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE

E DREJTA E USHTRIMIT TË ANKESËS

NENI 23

Në rast të shkeljes apo mosrespektimit të kësaj rregulloreje për të gjitha nivelet e proceseve zgjedhore, nga Nëndega, Dega, Kuvendi i AAK-së, anëtarët e kuvendeve kanë të drejtë t’i ushtrojnë ankesë Komisionit Statutar të AAK-së në afatin kohor prej 5 ditëve.
Në rast se Komisioni Statutar i AAK-së vërteton shkeljet e mundshme të Statutit të AAK-së dhe të Rregullores mbi Zgjedhjet në AAK, ia propozon Kryetarit dhe Këshillit Drejtues masat që duhet të ndërmerren konform dispozitave të Statutit të AAK-së.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

NENI 24

 1. Kryesia e AAK-së mund të nxjerrë akte të tjera normative në funksion të zbatimit të Kësaj Rregulloreje;
 2. Kjo rregullore, pas aprovimit nga Kryesia e AAK-së, hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga kryetari i AAK-së.

U miratua nga Kryesia dhe Këshilli Drejtues i AAK-së më 11 shtator 2008.

Prano njoftimet

Na ndiqni në:

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing